Team ông già đầu tư

Cảnh ... Có 1 ông già trong cảnh 
Mr Long đang trong cảnh 
Mr Sell Đang trong cảnh ...
Sớm thoát cảnh trong vòng 
nghỉ ngơi ... hoặc thua lỗ hoặc lãi ...
Tất cả chỉ là cảnh trading 

Gửi thông tin

LIÊN HỆ